Примарна здравствена заштита

Примарна здравствена заштита обухвата следеће:

 • Дом здравља
 • Поливалентна патронажа 
 • Кућно лечење
 • Дијагностика
 • Дентална медицина
 • Стационарно лечење
 • Заводи (ЗЗ радника, ЗЗ студената, дентална медицина, геријатрија и палијатива, кожне и плућне болести)

Primarna_ZZ-smernice.png

Primarna-zastita-1.png

Primarna-zastita-2.png

Тим примарне здравствене заштите у склопу Дома здравља као носилац примарне здравствене заштите

 • Основна организациона јединица примарне здравствене заштите у оквиру домова здравља (који су и даље темељ здравствене заштите на примарном нивоу) постаје „тим“. Носилац тима може бити лекар опште праксе, специјалиста опште медицине, педијатар, гинеколог и стоматолог, а члан сваког тима је и медицинска сестра/техничар. Рад сваког тима се прати како по питању квалитета тако и по питању трошкова кроз успостављање трошковних центара на нивоу тима.
 • Уз здравствену заштиту жена, деце и одраслих особа као и здравствену заштиту из области поливалентне патронаже и кућног лечења са палијативним збрињавањем и здравствене неге, акценат примарне здравствене заштите ставља се на јачање основних функција превентивне здравствене заштите за све категорије становника.
 • На нивоу државе треба убрзати процес који би омогућио да дугорочно преко 80% лекара који раде у служби за здравствену заштиту одраслих има специјализацију из опште медицине.
 • Средњорочно се планира да се тим доктора медицине са специјализацијом из опште медицине прошири за две медицинске сестре.
 • Дом здравља или здравствени центар могу своје лекаре ПЗЗ унутар (а уколико постоји потреба и између установа) повезати да организацијски делују као групна пракса.
 • Сређени и проширени спектар услуга, већи број покривених осигураника сразмерно њиховој старости и  географској распоређености, доношење измена легислативе како би се формално дефинисале компетенције односно јачала аутономија и улоге медицинске сестре.

Консултативне услуге специјалиста и ужих специјалиста

 • Специјалистичке консултативне услуге су осигураницима доступне на свим нивоима здравствене заштите у циљу уједначеног приступа свих грађана Србије здравственој заштити. 

Дом здравља

 • У организационом смислу делује као центар здравствене заштите заједнице.
 • Дом здравља мора првенствено да подржи превенцију и лечење хроничних незаразних болести, здравље деце и жена, палијативну негу и патронажу.
 • Ако је дом здравља према Плану мреже део здравственог центра, функционише као посебна целина, а РФЗО засебно уговара пружање услуга.
 • Треба имати јаку информатичку подршку и повезаност са ИЗИС-ом, телерадиологијом, телемедицином и др.
 • Дом здравља може имати огранке, здравствене станице и амбуланте које морају испуњавати услове из Правилника о ближим условима по питању простора и опреме.
 • Стационарни капацитети се укидају, а за постојеће стационарне капацитете врши се пренамена, у највећој мери,  за потребе лечења у дневној болници.
 • Домови здравља у Београду настављају да раде по општинама, али оријентисани регионално према 4 КБЦ-а.
 • Такође се, дугорочно планира хоризонтална институционална интеграција на подручју где домови здравља нису саставни део здравствених центара на начин да постоји један дом здравља  у округу који ће објединити све домове здравља тог округа.
 • Здравствени центри и даље испуњавају засебно прописане извештаје за ИЗЈЗ за ДЗ и ОБ одвојено.
 • С обзиром да се географска подела специјалиста врши по данима у зависности од демографије, сви огранци домова здравља ће имати доступне специјалисте.
 • Уз накнаду од уговора са РФЗО-ом домовима здравља припада и партиципација (директно плаћање од стране осигураника, у сврху обесхрабривања прекомерног коришћења услуга).
 • Дугорочно РФЗО уговара и плаћа накнаде према исходима лечења, а домови здравља нуде програме и услуге у пакетима кроз моделе функционалне интеграције са другим здравственим установама.
 • Висок ниво сарадње између свих нивоа здравствене заштите. 

Поливалентна патронажа

 • Променом модалитета лечења (више лечења у дневним болницама, више поступака дневне хирургије), јачањем улоге изабраног лекара, променом концепта кућног лечења осигураника (кућно лечење спроводе изабрани лекари опште медицине у координацији са патронажом), старењем становништва, интензивирањем палијативне и геријатријске делатности, повећањем броја хроничних пацијената, све већег значаја ризичних фактора понашања за развој болести изискује јачање делатности поливалентне патронажне службе у свим домовима здравља на целој територији Републике Србије. 

Кућно лечење

 • Кућно лечење спроводио би изабрани лекар за своје опредељене пацијенте.
 • Лекари тренутно задужени само за кућно лечење пребацују се у службу хитне медицинске помоћи.
 • Уводе се опште смернице за кућне посете (на пример, палијативни пацијент, непокретни пацијент, постоперативни пацијент су у категорији пацијената који имају право на кућно лечење).
 • Уз изабраног лекара кућно лечење спроводе медицинске сестре за кућну негу.
 • Уводи се физикална терапија и рехабилитација у кући коју спроводи физиотерапеут запослен у дому здравља.

Дијагностика

 • Кроз мултифункционалну амбуланту на примарном нивоу здравствене заштите омогућава се шира дијагностика.

Дентална медицина 

 • Стоматолошка здравствена заштита односно дентална медицина је једна од основних делатности домова здравља и такође се организује кроз тимове. Све старосне групе покривене су услугама денталне медицине.
 • Специјалисти из завода/института денталне медицине у договору са домовима здравља редовно долазе да обављају делатност у просторије домова здравља, а број дана је одређен демографијом.
 • На нивоу округа се при дому здравља организује основна лабораторија денталне технике и основна дентална рендген дијагностика.
 • Дом здравља осигурава одржавање и занављање опреме потребне за рад амбуланти денталне медицине.
 • Доктор денталне медицине, дентални асистент односно стоматолошка сестра као и зубни и РТГ техничар су стално запослени у дому здравља, а  специјалисти денталне медицине су запослени у заводима или клиникама  за денталну медицину и долазе да раде у дом здравља по потреби.   

Стационарно лечење

 • У домовима здравља укида се стационарно лечење због малог волумена и сигурности пацијената (првенствено породилишта).
 • У брдско планинским крајевима, стационарно лечење оставља се у домовима здравља у складу са посебним стандардима.
 • Постојећи инфраструктурни капацитети пренамењују се за дневно лечење или за потребе геријатријског збрињавања.

Заводи

 • Заводи за здравствену заштиту студената - институционално се спајају са домовима здравља  и  постају огранак дома здравља у којима се обавља здравствена заштита студената.  
 • Завод за здравствену заштиту радника - и ови заводи се институционално спајају са домовима здравља  и  постају огранак дома здравља у којима се обавља здравствена заштита радника. Дом здравља у оквиру којег се налази завод, као огранак уговара услуге медицине рада са РФЗО-ом, а претежно остварује приход од пружања услуга те делатности на тржишту.
 • Завод за денталну медицину - с обзиром да ови заводи не постоје на територији целе РС, а складу са концептом оптимизације предлаже се институционално спајање јединог таквог завода у Крагујевцу са Домом здравља Крагујевац.
 • Завод за геријатрију и палијативно збрињавање - постојећи Завод за геријатрију и палијативно збрињавање у Београду преузима улогу  центра који организује и координира геријатријско и палијативно збрињавање у РС на примарном нивоу здравствене заштите.
 • Завод за кожне и венеричне болести - институционално се спаја са здравственом установом на секундарном нивоу КБЦ Звездара.
 • Заводи за плућне болести и туберкулозу - институционално се спајају са здравственим установама на секундарном нивоу.