Апотекарске установе

Apotekarske-ustanove-slika.png

За јачање сектора државног апотекарства, његову хармонизацију и обезбеђивање приступачности апотекарских услуга треба спровести: 

 • Република, а на територији аутономне покрајине - АП , треба да преузме оснивачка права и обавезе у свим јавним апотекарским установама, а у циљу ефикаснијег управљања, финансијске консолидације и квалитетнијег пружања јавних апотекарских услуга становништву Србије.
 • У сваком од шест здравствених региона извршити консолидацију и формирати једну јавну апотекарску установу са огранцима апотека у складу са дефинисаним географским и демографским критеријумима и водећи се принципима доброг управљања и одрживости пословања. Огранци апотека укључиваће постојеће апотекарске установе из мреже, при чему се оставља могућност отварања нових огранака уколико се за то укаже јавноздравствена потреба.
 • У домовима здравља, у којима се обавља апотекарска делатност отвореног типа, а која је намењена снадбевању становништва лековима и медицинским средствима, апотеке издвојити из састава дома здравља и прикључити их надлежној регионалној јавној апотекарској установи (припадајуц́ем огранку или диреткно), заједно са просторијама које су намењене за и неопходне за обављање малопродајне апотекарске делатности и припадајуц́ем броју људских ресурса. У домовима здравља апотекарска делатност треба да настави да се одвија у функцији обезбеђења  лекова и медицинских средстава за потребе делатности дома здравља (по моделу за болничку апотеку).
 • Апотеке које не обављају делатност због финансијских проблема и блокаде рачуна, односно које су дале своје пословне просторе у најам или ступиле у јавно приватно партнерство не треба да буду више у Плану мреже и треба их брисати из Уредбе о Плану мреже која важи за јавне здравствене установе. Овим се констатује тренутна ситуација и не ускраћује право будућим регионалним апотекарским установама да поново отворе апотеке у овим местима, уколико се процени да јавноздравствна потреба постоји.
 • Дефинисати географске и демографске критеријуме за отварање нових апотека, који се једнако примењују и за приватне и за јавне апотеке. Ова мера, на средњи рок, треба да доведе до ограничења броја апотека, њиховог рентабилнијег пословања и пружања квалитетније фармацеутске услуге.
 • Прописати минимални број и географске позиције доступности галенских лабораторија.
 • Након преузимања оснивачких права од стране Републике, потребно је  извршити финансијску ревизију извештаја апотекарских установа уз тачно дефинисање износа неизмирених обавеза, након чега треба испланирати реструктурирање дугова и формулисање одрживог плана отплате доспелих обавеза. Министарство финансија и Министарство здравља треба да дефинишу методологију праћења и механизам мониторинга који би спречио нагомилавање обавеза државних апотека.
 • Оснаживање јавног апотекарског сектора кроз едукацију и увођење система квалитета кроз процес акредитације здравствених установа.
 • Изједначавање услова рада за приватне и државне апотеке, укључујући начин фактурисања према РФЗО, јачање менаџмента апотека.
 • Уређење система централизованих јавних набавки и последичних процедура на начин да се набавка лекова које финансира РФЗО обавља под истим условима у приватним и јавним апотекама.
 • У  апотекама у руралним слабо насељеним подручјима, садашње јединице за издавање готових лекова у ван градским подручјима, где не постоји адекватна покривеност кадром, оснажити већом маржом и/или уговарањем здравствених радника у овим апотекама,  како би њихово пословање било квалитетно и без губитака.
 • Јачање инспекцијске службе ради обезбеђење пуног поштовања донетих закона и подзаконских аката у свим областима пружања фармацеутских услуга, а посебно у делу присуства и одговорности магистара фармације код издавања лекова.
 • Проширити дијапазон услуга које могу пружати фармацеути на тржишту  уз директно плаћање тих услуга апотекама од стране РФЗО-а. Размотрити повећање марже на лекове који се издају на рецепт.
 • Размотрити давање регионалних апотекарских установа у јавно-приватно партнерство, односно у концесију уз обавезу задржавања пуног пакета апотекарских услуга укључујући и нерентабилне, а демографски потребне услуге и у складу са дефинисаним географским и демографским критеријумима.