Veća dostupnost specijalističkih pregleda uz manje troškove

Umesto da obilaze više bolnica i često putuju do većih gradova kako bi obavili specijalistički pregled, građani će veliki deo potreba moći da zadovolje u svom Domu zdravlja. Ovo je predviđeno novom reorganizacijom ustanova koja je jedan od prioriteta Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije.

Domovi zdravlja su pored Hitne pomoći i državnih apoteka institucije kojima građani najviše veruju, a njihovim uslugama podjednako su zadovoljni i mlađi i stariji, zaposleni i nezaposleni, stanovnici urbanih i ruralnih sredina.

Novim planom organizacije predviđeno je pripajanje domova zdravlja zdravstvenim centrima, što znači da će lekare specijaliste formalno preuzeti bolnice iz istog okruga, radi lakše razmene zaposlenih između ustanova. Oni će u najvećoj meri nastaviti da rade na mestu gde su dotad bili, međutim, specijalisti iz opštih bolnica deo radnog vremena provodiće i u domovima zdravlja gde postoji potreba za određenim kadrom. Na ovaj način, smanjiće se nedostatak lekara specijalista, naročito u ruralnim sredinama, odakle trenutno stanovnici tih mesta često moraju da putuju do Beograda, Novog Sada, Niša ili Kragujevca.

Na osnovu podataka iz IZIS-a utvrđeno je da izbrani lekari više od polovine pacijenata šalju u bolnice sekundarnog i tercijarnog nivoa, što nije uobičajena procedura. Nova organizacija omogućiće da građani u domove zdravlja ne odlaze samo po upute, već da odmah naiđu na specijalistu koji će intervenisati i odrediti da li je pacijent za bolničko zbrinjavanje. 

Pored dostupnosti pregleda na primarnom nivou zaštite, Drugi projekat razvoja zdravstva identifikovao je kao poseban problem i ubrzano starenje stanovništva i povećanje broja hroničnih pacijenata. U regionu istočne i zapadne Srbije naročito je prisutan problem razuđenosti naselja i velikog broja udaljenih domaćinstava sa starijim građanima, koji često žive sami. 

Zato će kao važna novina pri svakom domu zdravlja biti uvedena služba za kućno lečenje, a izabrani lekar 20% radnog vremena provodiće na terenu, kako bi se dodatno smanjila potreba pacijenata da odlaze u zdravstvene ustanove, a sistem bio bliži njima.

Jačanje politike primarne zdravstvene zaštite uz preuzimanje većih obaveza lekara u domovima zdravlja cilj je Drugog projekta razvoja zdravstva, a nova praksa u mnogome će rasteretiti tercijarne ustanove  omogućiti im da se ozbiljnije bave težim kliničkim slikama.