Najčešća pitanja i odgovori

Preuzimanje dokumenata

Javne konsultacije - odgovori

Izrada predloga Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite je započeta 17. septembra 2019. godine u Palati „Srbija“ konferencijom na kojoj su prisustvovali najviši predstavnici Ministarstva zdravlja, resornih institucija i drugih zainteresovanih strana.

U narednih godinu i po dana organizovano je više od 300 sastanaka sa predstavnicima ustanova zdravstvene zaštite iz Plana optimizacije, komorama, udruženjima i drugim institucijama, kao i razgovori sa rukovodstvom 278 ustanova sa kojima su sagledane njihove potrebe i predlozi za unapređenje. U saradnji sa Komorom zdravstvenih ustanova Srbije organizovano je trodnevno savetovanje i osam radionica posvećenih budućem planu optimizacije sa više od 500 učesnika. 

Tokom konsultativnog procesa, čak 95% ustanova obuhvaćenih Planom optimizacije dalo je odgovor na opsežne upitnike i time se priključilo nalaženju održivih rešenja za kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za sve građane.

Stručna i šira javnost imala je priliku da se detaljno upozna sa predlogom Masterplana tokom javnih konsultacija od 10. do 22. februara, koje je Projektni tim organizovao u skladu sa ugovornim obavezama i u onlajn formatu zbog nepovoljnih epidemioloških uslova. Stiglo je preko 150 pitanja i komentara, a iz priloženog možete preuzeti ceo izveštaj sa pregledom po temama koje su najzastupljenije i pratećim objašnjenjima stručnih konsultanta. Dalje konsultacije u organizaciji Ministarstva zdravlja mogu se nastaviti u cilju dodatnog sagledavanje problema i iznalaženje najboljih rešenja, sve do donošenja konačnog Masterplana.

Projektni tim zahvaljuje svima na učešću u konsultacijama i interesovanju.