Izrada masterplana

Izrada Plana optimizacije mreže ustanova zdravstvene zaštite (Masterplan zdravstva) pokrenuta je 2019. godine, sa ciljem poboljšanja kvaliteta, pristupačnosti i efikasnosti zdravstvene zaštite, uz značajne uštede i povećanje ekonomske efikasnosti nacionalnog zdravstvenog budžeta, po uzoru na najbolje međunarodne prakse uz uvažavanje situacije na terenu u Srbiji.

Imajući u vidu globalne promene u načinu života ljudi, pre svega ubrzano starenje stanovništva i produžetak očekivanog trajanja života, ključni izazovi razvoja ogledaju se u potrebi prilagođavanja načina pružanja zdravstvene zaštite, jer će sve veći broj starijih ljudi sa više hroničnih bolesti zahtevati drugačija lečenja i drugačiji način pružanja zdravstvenih usluga.

Kako bi se poboljšali ishodi lečenja, potrebna je bolja koordinacija zdravstvene zaštite i racionalnija upotreba resursa i unapređenje sistema finansiranja. S tim u vezi, kao posebni ciljevi Masterplana utvrđeni su približavanje mesta pružanja usluge pacijentu na nivou primarne zdravstvene zaštite, povećanje efikasnosti zdravstvenih ustanova, i poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga, uz održivost zdravstvenog sistema.

U prvom koraku izrade Masterplana napravljena je Mapa zdravstvenog konteksta Republike Srbije, tj. analiza trenutnog zdravstvenog sistema u Republici Srbiji, procena zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba i navika stanovništva, analiza kapaciteta zdravstvenih ustanova i njihovih ljudskih i materijalnih resursa, dostupnosti zdravstvene zaštite, kao i procena kretanja ovih parametara u narednom periodu. 

Zatim su održane konsultacije sa ključnim javnostima koje su neposredni i posredni korisnici usluga ili akteri u zdravstvenom sistemu (pacijenti, zaposleni, lokalna samouprava, mediji, stručna i akademska javnost, privreda i nevladin sektor), i sprovedena istraživanja stavova zaposlenih (rukovodioci zdravstvenih ustanova, lekari, medicinske sestre i tehničari, biohemičari, stomatolozi i farmaceuti), lokalnih samouprava i privrede, kao i fokus grupe sa građanima, privredom i javnim sektorom.

Na osnovu analiza i istraživanja, izrađen je predlog optimizacije mreže zdravstvenih ustanova po regionima, napravljene su osnovne strateške smernice za svaki nivo zdravstvene zaštite po tipu pružaoca zdravstvenih usluga, uspostavljena je kategorizacija bolnica, predlog nove organizacije i predlog metodologije za optimizaciju, uzevši u obzir sredinu između prosečnih i najboljih rezultata po pojedinom tipu pružaoca zdravstvenih usluga.

Konačno, objavljen je predlog Masterplana zdravstva na sajtu www.optimizacijazdravstva.rs putem kojeg sve zainteresovane strane mogu da se uključe u javne konsultacije i dostave svoje predloge i komentare za unapređenje Masterplana pre njegovog konačnog usvajanja od strane Ministarstva zdravlja.