Istraživanja i analize

Kao polazna tačka za izradu Plana optimizacije mreže zdravstvenih ustanova, sprovedeno je više desetina istraživanja i analiza na osnovu kojih je kreirana procena zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba i navika stanovništva, kapaciteta zdravstvenih ustanova i njihovih ljudskih i materijalnih resursa, dostupnosti zdravstvene zaštite i izazova u radu zdravstvenih ustanova, uz uvažavanje specifičnih odlika različitih regiona u Srbiji. 

Desk istraživanje je podrazumevalo prikupljanje i obradu svih relevantnih podataka od 350 zdravstvenih ustanova, Ministarstva zdravlja, Republičkog fonda za zdavstveno osiguranje, Instituta za javno zdravlje „Milan Jovanović Batut“ i drugih izvora. Analizirani su zdravstveni i demografski trendovi, infrastruktura, oprema, ljudski resursi, menadžment, finansije, komunikacije i zakonski okvir. 

Sprovedena su istraživanja i/ili konsultacije o zdravstvenom sistemu sa strukovnim komorama:

Dodatno, sprovedeno je istraživanje stavova lokalnih samouprava, a u saradnji sa agencijom Ipsos, sprovedeno je i reprezentativno istraživanje stavova građana, kao i dodatne fokus grupe sa građanima, privredom i javnim sektorom.

Organizovano je 8 radionica i više predavanja na temu optimizacije zdravstva u okviru Godišnjeg savetovanja Komore zdravstvenih ustanova Srbije u Vrnjačkoj banji koje je okupilo više od 500 učesnika iz zdravstvenog sistema. Organizovan je okrugli sto sa privredom povodom predstaljanja Sive knjige zdravstva gde se sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Svetske banke diskutovalo o pravcima optimizacije i unapređenja zdravstvene zaštite. 

U procesu prikupljanja podataka i razumevanja situacije na terenu, projektni tim je obišao 278 zdravstvenih ustanova i održano je 13 regionalnih sastanaka sa zdravstvenim ustanovama iz svih regiona u Srbiji. Pored sastanaka sa zdravstvenim ustanovama i komorama, održane su konsultacije sa drugim organizacijama i institucijama među kojima su apoteke u državnom vlasništvu, instituti i zavodi za javno zdravlje, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova, UNICEF, Asocijaca privatnih zdravstvenih ustanova, Uprava za biomedicinu, zavodi i službe za hitnu pomoć, Agencija za privredne registre, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.