Fizikalna medicina

Prema predlogu Konsultanta, delatnost fizikalne medicine i rehabilitacije bi trebalo organizovati je i sprovoditi u okviru sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite. Primenom principa funkcionalne integracije između doma zdravlja i bolnice (a posebno u slučaju zdravstvenih centara gde postoji institucionalna integracija) ista se sprovodi i na primarnom nivou gde fizikalnu terapiju u domovima zdravlja sprovode fizioterapeuti koji su zaposleni u domu zdravlja.

Pacijentima u domovima zdravlja će i dalje biti dostupne stalne ili povremene specijalističke službe u skladu sa demografskim, geografskim i epidemiološkim potrebama stanovništva, pa tako i specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije. U okviru tima specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije, fizikalnu terapiju sprovode fizioterapeuti srednje, više ili visoke stručne spreme. Danas je, međutim takođe uobičajeno u svetu da i druge specijalističke grane medicine propisuju fizikalnu terapiju, kao na primer reumatolog, ortoped, neurolog, pedijatar itd., a to pitanje bi trebalo rešavati u okviru Ministarstva zdravlja odnosno Republičkih stručnih komisija i Lekarske komore. 

Pored navedene specijalističke službe, Konsultant je predložio da se fizikalna terapija sprovodi i u kući pacijenta prema nalogu izabranog lekara primarne zdravstvene zaštite (opšta praksa, pedijatar) na osnovu preporuke specijaliste (fizijatar, reumatolog, ortoped, neurolog, pedijatar). Fizioterapeut sprovodi program fizikalne terapije prema šafraniku usluga, a fizioterapeuti su dužni pridržavati se postupaka koje propisuje lekar specijalista. Naime, sve je veća potreba za fizikalnom terapijom za starije, hronično bolesne i teško pokretne, nepokretne te palijativne pacijente, a u dečoj populaciji onih sa poteškoćama u razvoju i teškom invalidnošću. Domovi zdravlja koji pokrivaju preko 25.000 stanovnika mogu imati fizioterapeute koji sprovode fizikalnu terapiju, a koja se može sprovoditi i u kući pacijenata.